Studiedag ‘Velp als proeftuin’
Doelgroep: Multidisciplinair

Studiedag ‘Velp als proeftuin’
Doelgroep: Multidisciplinair

Start
18/01/2019
Einde
18/01/2019 De hele dag

Status

Ongelimiteerd aantal tickets

0 Heeft verkocht

Cursusdetails

In het Gelderse dorp Velp – gemeente Rheden – is het aandeel (hoog)bejaarden onder de bevolking nu al net zo groot als dat in Nederland over 20 jaar. Dat maakt het dorp onbedoeld tot een proe uin voor de vraag hoe de ouderenzorg in de toekomst moet worden georganiseerd bij zo’n niveau van vergrijzing. De oudere bevolking van Velp trekt een zware wissel op de lokale zorg en haar zorgverleners. Het was zelfs reden voor het toonaangevende artsenblad Medisch Contact om een speciale uitgave te wijden aan dit fenomeen.

Hoofdredacteur Hans van Santen, zelf huisarts in Velp, leidde het themanummer in. Hij zei: ‘De zorgprofessionals in Velp en de zorginstellingen er omheen, zoals ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, maken dagelijks mee wat het vergt als zoveel patiënten zo oud zijn. Als het aantal sterfgevallen in de praktijk drie keer zo hoog is als gemiddeld, net als het aantal patiënten met cognitieve stoornissen. En als de gemiddelde lee ijd bij het grote aantal visites nooit beneden de 80 jaar is. Als gesprekken over het einde van het leven aan de orde van de dag zijn en er honderden wilsverklaringen in je dossier zitten. Dan weet je dat je voor lastige keuzes staat.’

Van Santen: ‘Creatieve oplossingen, zoals de vestiging van een praktijk ouderengeneeskunde in de eerstelijn en samenwerking met de tweedelijn, zoals met de geriater en de neuroloog, zijn prachtige en succesvolle initiatieven, maar er is meer nodig’. In Velp hebben ze daar iets op gevonden. De gemeente hanteert een speciale aanpak om de vele senioren met gepaste ondersteuning te omringen. Le‹ erlijk! Dat heet ‘Het Rhedens Model’ waarin zelf- en samenredzaamheid uitgangspunt van beleid zijn.

Op vrijdag 18 januari 2019 praten de huisartsen, de praktijkondersteuners, de zorginstellingen, de thuiszorg, de wijkteams, de vrijwilligers, het ziekenhuis en de gemeente over de inrichting van de ouderenzorg in Velp, over het zogenaamde ‘stepped care principe’ en over de ins en outs van ‘Het Rhedens Model’.

09.00-09.30 uur
Aankomst, registratie en koffie

09.30-09.45 uur
Welkom, opening en een korte toelichting op het programma door Hans van Santen, huisarts in Velp en hoofdredacteur van Medisch Contact Sabine Uitslag, oud Tweede Kamerlid voor het CDA

09.45-10.00 uur
Velp: de ouderenzorg van de toekomst
Herma Barnhoorn, directeur van het eerstelijnssamenwerkingsverband in Velp, gaat kort in op het grote aandeel ouderen in Velp en het antwoord dat Velp en de gemeente Rheden hierop hebben met stepped care en ‘Het Rhedens Model’

10.00-10.30 uur
Zo werkt het Rhedens model: sluit aan bij het gewone leven
Gea Hofstede, wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Rheden bespreekt ‘Het Rhedens Model’ waarmee de gemeente zo lang mogelijk de zelf- en samenredzaamheid van burgers stimuleert.

10.30-10.45 uur
VRAGEN

10.45-11.15 uur
PAUZE

11.15-11.45 uur
Ons Raadhuis: voorbeeld van een tussenvoorziening
Irma Smeenk, coördinator activiteiten bij de Stichting Ons Raadhuis bespreekt hoe kwetsbare ouderen zich uit het sociale leven kunnen terugtrekken omdat zij het tempo niet meer aankunnen of te maken krijgen met verminderde vaardigheden. Dan is van belang dat er een laagdrempelige plek is voor ontmoeting en activiteiten, waar met hun kwetsbaarheid en beperkingen rekening wordt gehouden. Hiervoor is vrijwillige en professionele inzet nodig. Ons Raadhuis in Velp is zo’n voorziening

11.45-12.15 uur
Ouderen steunen om te wonen en te leven zoals zij dat willen
Christel Welling, bestuurder van Zorggroep Innoforte geeft aan dat haar organisatie met thuiszorg, casemanagement, dagopvang en verzorgings- en verpleeghuizen ondersteuning op maat kan bieden aan ouderen die een beroep doen op de vijfde ring in het Rhedens model, die van de professionele zorg. Maar ook hier geldt dat zoveel mogelijk wordt gehandeld naar de wensen van de oudere zelf.

12.15-12.30 uur
VRAGEN

12.30-13.15 uur
LUNCH

13.15-13.30 uur
Herma Barnhoorn introduceert de uitgangspunten van de stepped care ouderenzorg in Velp
Veel ouderen kunnen thuis uitstekend voor zichzelf en elkaar zorgen. Daar waar zaken gaan haperen, ouderdom en slijtage hun tol eisen, kan de huisarts in eerste instantie prima begeleiden. Wanneer de vraag ingewikkelder wordt, volgt de tweede stap: de inzet van de praktijkondersteuner ouderen. Zij brengt in overleg met de huisarts de situatie in kaart, houdt indien nodig de vinger aan de pols en zet noodzakelijke interventies in. Wanneer huisarts en POH-O extra kennis en kunde nodig hebben, vragen ze de specialist ouderenzorg om advies bij hun overleg. Wordt de situatie erg complex, volgt een verwijzing naar de praktijk ouderengeneeskunde. Hier wordt de oudere breed in kaart gebracht en begeleid naar de meest optimale situatie voor die bepaalde oudere. Komen ook de specialisten ouderengeneeskunde er onvoldoende uit, wordt als stap4, de geriater of de neuroloog geconsulteerd. Stap 5 is de verwijzing naar de geriater voor zeer complexe problematiek.

13.30-14.00 uur
Huisarts zijn in het dorp met de oudste patiëntenpopulatie van Nederland
Huisarts Hans van Santen schetst wat het betekent om huisarts te zijn in Velp, waar bijna een derde van de inwoners 75+ is. Hij geeft aan wat de betekenis is van de inzet van de praktijkondersteuner ouderenzorg en van de specialist ouderengeneeskunde. Hij presenteert een casus van de oudere mijnheer Paulussen van wie hij al lang de huisarts is. En legt uit wat de aanleiding is dat hij de praktijkondersteuner vraagt bij deze oudere heer langs te gaan om eens te kijken hoe het thuis gaat.

14.00-14.30 uur
De praktijkondersteuner grijpt in voordat er echte problemen ontstaan
Trudy Overkamp is praktijkondersteuner in Velp. Zij gee“ aan wat zij doet nadat de huisarts de heer Paulussen naar haar hee“ verwezen. En wat zij en haar collega in de regel kunnen doen om de situatie van ouderen te verbeteren of te stabiliseren. Ze gaat ook in op de opbrengst van deelname van de specialist ouderengeneeskunde in het overleg met de huisarts. Zo ook in het geval van mijnheer Paulussen. In het overleg komen zij tot de conclusie dat de situatie van mijnheer Paulussen wel erg complex aan het worden is en dat het verstandig is om de heer Paulussen naar de praktijk ouderengeneeskunde te verwijzen.

14.30-14.45 uur
VRAGEN

14.45-15.00 uur
KORTE PAUZE

15.00-15.30 uur
Multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde
Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde bespreekt hoe haar praktijk de situatie van de heer Paulussen in kaart brengt en zijn situatie verbetert. Ze legt uit hoe door de aanvullende werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde in de eerste lijn ouderen langer thuis kunnen wonen met meer welbevinden tegen lagere kosten. De vraag die ze hee“ over de polyfarmacie van dhr. Paulussen, stelt ze aan de geriater via het beeldbeloverleg

15.30-16.00 uur
De driehoek huisarts, specialist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
Hugo Wijnen, klinisch geriater in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem pleit ervoor dat de patiënt door de juiste zorgverlener behandeld moet worden, indien nodig met advies van een collega. Zo bespreekt hij de polyfarmacie waar de SO’s in de eerste lijn vragen over hebben tijdens het beeldbeloverleg met de eerstelijnszorgverleners. Daarbij hee“ hij inzage in de dossiers van zijn collega-specialisten. Zo begrijpt hij de keuze voor bepaalde medicatie die zijn collega’s hebben voorgeschreven en kan de SO tegelijkertijd het beleid vanuit de eerste lijn er naast leggen. Samen kunnen ze dan alternatieven overwegen die hij of de SO bespreekt met de specialist in kwestie.

16.00-16.30 uur
VRAGEN EN DISCUSSIE

16.30 uur
DRANKJE EN NAPRATEN

VOOR WIE IS DEZE DAG?
Huisartsen, waarnemend huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, bestuurders, directie en teammanagers in zorginstellingen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, buurtzorg, mantelzorgers, verpleegkundig specialisten ouderenzorg, wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, wethouders zorg en welzijn, teammanagers en consulenten WMO bij gemeentes, zorgverzekeraars en andere geinteresseerde professionals in de ouderenzorg.

ACCREDITATIE
Er wordt waar mogelijk voor de medische en zorgberoepen voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij KNMG Cluster 1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en ADAP

WAT KOST HET?

De kosten voor deelname aan de Studiedag ‘Velp als proeftuin voor de ouderenzorg van de toekomst’ bedragen voor alle beroepen € 215. Dit bedrag is inclusief digitaal cursusmateriaal, deelnamecertificaat, lunch en consumpties.

Betaling via iDEAL of door middel van een eenmalige incasso. Betaling per factuur is ook mogelijk; dit kan worden aangegeven bij inschrijving.

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

STEL DAT IK MOET AFZEGGEN?
Tot 14 dagen voor de Studiedag kun je uitsluitend per e-mail (info@marktwo.nl) annuleren. Wij brengen dan € 25 annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Je kunt dan wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neemt u daarvoor contact op met ons secretariaat: info@marktwo.nl

Op alle inschrijvingen zijn onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Datum

18 januari 2019

Locatie

Pathé Ede

Kosten

€215,-

Vragen?
Deel met uw collega’s